Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Huisstunt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van van de Huisstunt website of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Huisstunt. Lees deze zorgvuldig door voordat u Huisstunt gaat gebruiken.

U kunt de Gebruiksvoorwaarden ook inzien op het hoofdkantoor van huisstunt (De Droogmakerij 73K- 75K, 1851 LX, Heiloo) of Huisstunt kan u de Gebruiksvoorwaarden toesturen op uw verzoek (helpdesk@huisstunt.nl).

Definities

Abonnement: de Advertentieovereenkomst tussen huisstunt.nl en Adverteerder met betrekking tot de doorplaatsing van Advertenties die Adverteerder op zijn Website plaatst, op het Platform;

Advertentie: een  op het Platform geplaatste, daartoe aangeboden of – in geval van een Abonnement – op de Website van Adverteerder geplaatste uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke Adverteerder;

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen huisstunt.nl  en Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van een of meer Advertenties, waaronder tevens wordt begrepen een Abonnement;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van het Platform;

Huisstunt.nl: Huisstunt V.O.F.;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker inzake de afname van (één of meer) in de Advertentie aangeboden c.q. gevraagde producten en/of diensten;

Particulier Adverteerder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met huisstunt.nl;

Platform: het de door Huisstunt geëxploiteerde platform, waaronder tevens begrepen (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, waarin een Advertentie wordt aangeboden door een Adverteerder of ten behoeve waarvan Adverteerder een Advertentieovereenkomst heeft afgesloten;

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden huisstunt.nl;

Website: de website van Adverteerder ten behoeve waarvan Adverteerder een Abonnement aangaat met huisstunt.nl.

Zakelijk Adverteerder: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met huisstunt.

Wie is Huisstunt

Huisstunt B.V. (hierna: huisstunt) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op de website huisstunt.nl. Het hoofdkantoor van huisstunt bevindt zich in Heiloo op De Droogmakerij 73K – 75K en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 87952939.

Algemeen

Bij het gebruik van de website van huisstunt zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Huisstunt publiceert op de Huisstunt website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Huisstunt.

Huisstunt behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Huisstunt website of het versturen van een mededeling per email aan alle Huisstunt account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Huisstunt, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Huisstunt tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Huisstunt App. Huisstunt biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

Rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Huisstunt website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Huisstunt en/of derden;
 2. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisstunt, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Huisstunt u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Huisstunt, waarbij de website binnen de kaders van Huisstunt verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan helpdesk@huisstunt.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Huisstunt zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Advertentieovereenkomst en betaling

 • Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand nadat de eerste termijn van het abonnement betaald is. Getoonde abonnementstarieven in Euro valuta en inclusief btw.
 • Plaatsing op het Platform vindt plaats per 7 dagen (1 week) of zolang het abonnement doorloopt.
 • Beveiligde online betaling van het Huisstunt-advertentie-abonnement via betalingsprovider Mollie Payment en Stripe Payment.
 • Door het aangaan van een Abonnement geeft Adverteerder Huisstunt, voor zover rechtens vereist, toestemming om gedurende de looptijd van het Abonnement op de Website gepubliceerde Advertenties volledig, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks, op al dan niet geautomatiseerde wijze op te vragen, te (her)gebruiken en te kopiëren.
 • Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder Huisstunt toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op het Platform.
 • Huisstunt is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk, in al dan niet gewijzigde vorm, te (laten) plaatsen in andere media van derden, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van het Platform en andere media. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Huisstunt; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen en heeft ter zake geen recht op enige vergoeding. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan het Platform wordt geplaatst is Huisstunt gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.
 • De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 • Door verwijdering van de Advertentie door Adverteerder komt de resterende plaatsingstermijn voor die Advertentie automatisch te vervallen, zonder dat Adverteerder recht heeft op restitutie van het voor plaatsing van de Advertentie verschuldigde bedrag.
 • Adverteerder vrijwaart Huisstunt voor alle schade en iedere vordering van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van de Advertentie conform de advertentieovereenkomst.

Herroeping

 • Huisstunt levert een direct uitgevoerde dienst en digitale advertentieservice aan adverteerder. Adverteerder ontvang direct een plaats voor zijn advertentie op het Platform van Huisstunt en zal direct ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van Huisstunt. De Adverteerder krijgt direct een plek op de servers van Huisstunt. Hierdoor heeft Adverteerder geen recht op herroeping.
 • Bij het betalen van het wekelijks abonnement (getoonde abonnementstarieven in Euro valuta en inclusief btw) doet de adverteerder afstand van zijn recht van ontbinding.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Huisstunt geeft u Huisstunt toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Huisstunt. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Huisstunt gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Huisstunt stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Huisstunt heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Huisstunt via haar website een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Huisstunt met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Huisstunt de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Huisstunt gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de website van Huisstunt en niet op andere websites waarvoor op de Huisstunt websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Huisstunt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Huisstunt zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Huisstunt is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Huisstunt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Huisstunt website word aangeboden.

Huisstunt is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huisstunt.

Huisstunt garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Huisstunt garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huisstunt garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende of verhurende partij). Huisstunt is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huisstunt.

U vrijwaart Huisstunt tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 1. het gebruik van informatie op een of meerdere Huisstunt websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
 2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Huisstunt websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Huisstunt op te nemen.

Huisstunt B.V.
De Droogmakerij 73K – 75K
1851 LX Heiloo
Noord-Holland
Nederland

helpdesk@huisstunt.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 23 september 2022.